1960-2000 DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE ELİT ZİHNİYETİ

Gazi BERBER
8.792 1.021

Öz


Bu araştırmanın temel amacı, Türkiye'nin modernleşme sürecinde kendine has özellikler taşıyan,
1960-1980 ve 1980-2000 arası dönemde, küçük burjuva aydınındaki kültürel değişimi karşılaştırmalı
olarak anlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, 1960–1980 ile 1980–2000 yılları arasında yazılan ve küçük burjuva aydınını konu alan “Tutunamayanlar, Bir Düğün Gecesi, Kara Kitap,
Yüz:1981” isimli romanlarda; bu aydınların “Doğu Batı”, “aydın halk”, “kent taşra” ikilikleri, ayrıca iktidara ve zenginliğe bakışlarındaki değişim saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden “belge incelemesi”nin özel bir türü olan hermeneutik teknik kullanılmıştır. Her iki dönemde küçük burjuva aydınının iktidara bakışında belirgin bir farklılık bulunmamaklabirlikte “Doğu Batı”, “kent taşra”, “aydın halk” ikilikleri ve zenginliğe bakışlarında
çeşitli farklılıklar vardır.


Anahtar kelimeler


Küçük burjuva aydını; Türk romanı; seçkinler; Türk modernleşmesi.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: