Approach of Faculty of Communication, Publicity and Public Relations Department Students to Unesco Cultural Diversity Universal Agreement

Ayla OKAY, Yeşim GÜÇDEMİR
8.593 448

Öz


Birleşmiş Milletler'e üye tüm ülkelerin Kasım 2001'de oybirliğiyle benimsediği, ve Türkiye açısından da bağlayıcılığı bulunan, AB tarafından da kabul edilip desteklenen “UNESCO Kültürel Çeşitlilik Evrensel Sözleşmesi” Türkiye'nin geleceğine yönelik tüm çalışmalarda da karşımıza çıkmaktadır.Kültür yapımızın güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulduğunda siyasal ve idari yönetimlerin evrensel sözleşmeye duyarlı olması kaçınılmazdır. Öncelikle kültür yapımızın bu bildirge maddelerinden nasıl etkileneceği ve sorunların giderilmesi yolunda ne tür stratejiler geliştirilmesi gerektiği irdelenmelidir.

Araştırma bu doğrultudan yola çıkarak; özellikle iletişim fakültesi öğrencilerinin toplumu şekillendirici bireyler olduğu düşünülerek Unesco'ya bakış açıları analiz edilmeye çalışılacaktır. Daha sonra “ Kültürel Çeşitlilik Evrensel Sözleşmesi ”çerçevesinde kültürel farklılıkların ön plana çıkarılmasına nasıl baktıkları, sosyal bütünleşme, vatandaşlık bilinci, insan hakları gibi sözleşme maddeleri karşısındaki tutum ve düşünceleri irdelenmiştir. Araştırmanın uygulama safhasında ise öğrencilere uygulanan anket yardımı ile araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS  yazılım programı kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

 


Anahtar kelimeler


Unesco; kültür; iletişim fakültesi öğrencileri; halka ilişkiler uygulamacıları; kültürel çeşitlilik

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: