A Crosscultural Serial: Watching Motives of the Serial “ Yabancı Damat” Among University Students in Turkey

Göksel ŞİMŞEK, Aşina ULUDAĞ, Duygu AYDIN
9.209 599

Öz


Sosyalleşme olgusu, bireyin yaşadığı toplumdaki değerleri, inançları, davranış kalıplarını öğrenmesi ve benimsemesi, grup değer, tavır ve rol beklentilerine göre "sosyal-kültürel şahsiyet"ini kazanması sürecidir. Gelişen teknolojik olanaklar ve kültürlerarası iletişimle, tıpkı serbest piyasa ekonomisinde olduğu gibi sosyal tutumlarda, kültür ve inançlarda da sınırlar genişlemektedir. Yeni global düzenin en güçlü enformasyon kaynakları olan kitle iletişim araçları, özellikle de televizyon,  sunduğu değerler bütünü ile sosyalleşme sürecinde, bireyler üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. Bu bağlamda televizyon kamuoyu oluşturma fonksiyonuyla, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda insanlara bilgi ve enformasyon sağlamakta, bireylerin görüş ve kanaatlerini şekillendirmektedir. Televizyon izleme oranlarının artmasıyla birlikte ise bireylerin yetiştikleri çevrenin sosyal, kültürel ve siyasal düşüncesinden farklı düşünceleri de tanıma ve benimseme alanları giderek artmaktadır.

Önce Türkiye'de daha sonra da Yunanistan'da gösterilmeye başlanan 'Yabancı Damat' Yunanistan'daki adıyla  'Borders Of Love'  dizisi, yüksek izlenme payı ile Türk kanallarında yayınlanan diğer diziler arasından sıyrılan popüler bir dizi olarak çalışmamıza konu edilmiştir. Bir Türk kızı ile Yunanlı gencin aşkını konu alan ve her iki ülkede de ciddi izlenme başarısı elde eden Yabancı Damat, bir aşk hikayesinden yola çıkarak Türk ve Yunan halkının karşılıklı tutumlarını, ilişkilerini, benzerlik, zıtlıklarını işlemekte ve konu 'insani değerler' olduğunda ülke sınırlarının, siyasi, kültürel ve dini çatışmaların ortadan kalktığına ilişkin göndermeler yapmaktadır.

Bu çalışmada Türk üniversite öğrencilerinin televizyon izleme alışkanlıkları çerçevesinde 'Yabancı Damat'ı izleme nedenleri araştırılmaktadır. Bu bağlamda araştırma, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımını temel alarak üniversite öğrencilerinin 'Yabancı Damat' dizisini izleme motivasyonlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

 


Anahtar kelimeler


Televizyon izleme motivasyonları; kültürlerarası dizi

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: