1989 BULGARİSTAN GÖÇMENLERİNİN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM PRATİKLERİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

Jale Balaban Salı, Fatme Fevzi Mehmed
10.081 872

Öz


1989 yılında zorunlu göçe tabi tutulan Bulgaristan Türklerinin büyük bir kısmı Türkiye'ye gelmeyi tercih etmiştir. Bu çalışmada Eskişehir'de Şahin Tepesi'nde yaşayan Bulgaristan göçmenlerinin gündelik hayatıyla ilgili bazı konular araştırılmıştır. Bulgaristan göçmenlerinin kendi aralarında ve “diğerleri” ile kurdukları kültürlerarası köprüler, iletişim, kültürel kimlik, uyum süreci gibi konular kültürlerarası iletişim ana başlığı altında incelenmiştir. Ayrıca Bulgaristan göçmenlerinin kendilerini kültürel kimlik olarak tanımlama şekilleri ve toplum tarafından kabul görme şekilleri kültürlerarası iletişim boyutunda değerlendirilmiştir. Katılımcılar, genel olarak toplumun temsili tüm gruplarla iyi geçindiklerini; uyum sürecinde yaşadıkları sıkıntılar üzerine fazla düşünmeden ve irdelemeden ilerlediklerini; etnik ya da dini köken bazında herhangi bir ayrım yapmadıklarını; kültürün ve hayatın paylaşımı süreçlerinde Bulgaristan göçmenleriyle kurdukları iletişimi daha verimli ve başarılı bulduklarını ifade etmişlerdir.


Anahtar kelimeler


Kültürlerarası iletişim; Bulgaristan Türkü; 1989 Bulgaristan göçü; kültürel kimlik

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aşkun İ C (1990) Kültürel İletişim Politikası, Kurgu Dergisi, 7, 1 9.

Göktüna Yaylacı F (2012) Belçika'da Yaşayan Türklerin Yörecilik Anlayışları ve Toplumsalİletişim Süreçleri: Belçika'daki Emirdağlılar ve Posoflulara İlişkin Bir Araştırma, Doktora tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Hall E T (1990) The Silent Language. Anchor Books, New York.

Kartarı A (1999) Kültürlerarası İletişim ve Bir Araştırma Projesi, Folklor/Edebiyat, 17, 19-26.

Kartarı A (2005) Farklılıklarla Yaşamak: Kültürlerarası İletişim. Ürün Yayınevi, Ankara.

Kümbetoğlu B (2008) Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. Bağlam Yayınevi, İstanbul.

McDaniel R E, Samovar L A ve Porter R E (2009) Understanding Intercultural Communication:The Working Pprinciples, L A Samovar, R E Porter ve R E McDaniel

(eds.), Intercultural communication: A reader (12th ed.), Wadsworth Cengage Learning, Boston, pp 6-17.

Mutlu E (1994) İletişim Sözlüğü. Bilim Sanat Yayınları, Ankara.

Ozankaya Ö (1980) Toplumbilim Terimleri Sözlüğü. TDK, Ankara.

Pennington D L (1985) Intercultural Communication, L A Samovar ve R E Porter (eds.), Intercultural Communication: A Reader (4th ed.). Wadsworth, Belmont.

Sarı E (2010) Kültür, Kimlik, Politika: Mardin'de Kültürlerarasılık. İletişim Yayınları, İstanbul.

Şirin A N (2010) 1989 Zorunlu Göçü ve Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonu: Tekirdağ'daki Bulgaristan Göçmenleri Üzerine Bir Çalışma. Kocaeli ÜniversitesiYayınları, Kocaeli.

Tabakcı N (2009) Alt Kültürlerde Kimlik: Türkiye'deki Karaçaylar. Kömen Yayınları, Konya.

Toğrol B (1989) 112 Yıllık Göç. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Yalçın C (2004) Göç Sosyolojisi. Anı Yayınevi, Ankara.

Yıldırım A ve Şimşek H (2008) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi, Ankara.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: