ÖZEL KURULUŞLARIN HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI: ARÇELİK VE BOSCH MARKALARININ KURUMSAL FACEBOOK VE TWİTTER HESAPLARININ KULLANIMI ÜZERİNE ÇALIŞMA

İsmail KOCABAŞ
4.824 1.140

Öz


Geçmişten günümüze doğru gelindiğinde iletişim teknolojilerinde sürekli bir gelişimin olduğu görülmektedir. Bu gelişimin küreselleşmenin de etkisiyle farklı alanlarda hızlı değişimler yaşanmasına neden olduğu görülmektedir. Bu alanlardan birisi de halkla ilişkilerdir. 21. yüzyıl, kuruluşların kısa sürede daha fazla kişiye mesajını ulaştırma, çift yönlü bir iletişime olanak sunma, diğer kitle iletişim araçlarına göre hızlı ve düşük maliyet sağlayabilme özelliğiyle halkla ilişkiler uygulamalarında yeni bir mecra ortaya çıkarmaktadır: Sosyal medya. Bunların yanı sıra, hedef kitlenin olaya dahil edilerek onların düşünceleri hakkında bilgi edinme olanağını sunması, kuruluşları farklı sosyal medya araçlarını hakla ilişkiler aracı olarak kullanmaya mecbur kılmaktadır. Bu çalışmada, Arçelik ve Bosch markalarının kurumsal Twitter ve Facebook sosyal ağ hesaplarını ne amaçla ne kadar yoğunlukta kullandığından yola çıkarak halkla ilişkiler açısından hedef kitlesiyle olan iletişiminde dinamikliği sağlayıp sağlayamadıkları konusu üzerine bir analiz işlenmektedir. Araştırma verileri, 1 Temmuz- 30 Eylül 2014 tarihleri arasında içerik analizi uygulanarak elde edilen üç aylık bir zaman dilimini kapsamaktadır. 


Anahtar kelimeler


Anahtar Sözcükler: Sosyal Medya, Sosyal Medyanın Avantaj ve Dezavantajları, Kurumlar ve Facebook, Kurumlar ve Twitter.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18094/si.66046

Referanslar


AKAR, E. (2010). Sosyal Medya Pazarlaması. Elif Yayınevi, Ankara.

AKINCI VURAL Z. B. ve BAT M. (2010), Social Media as a New Communication Environment: A Research on Ege University Faculty of Communication, Journal of Yasar University, C.20, S.5, 3348â€3382.

BAT, M. (2012), Digital Platformda Sosyal Medyanın Stratejik Kurumsal İletişime Etkisi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İzmir.

BOSTANCI, M. (2010), Sosyal Medyanın Gelişimi Ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.

BREAKENRİDGE, D. (2008), PR2.0 New Media, New Tools, New Audiences, FT Press, New Jersy.

CHANEY P. (2009), The Digital Handshake Seven Proven Strategies To Grow Your Business Using Social Media, John Wiley & Sons Inc., New Jersey.

GENÇ, H. (2010), İnternetteki Etkileşim Merkezi Sosyal Ağlar ve E-İş 2.0 Uygulamaları, Akademik Bilişim Konferansı, Muğla.

GUNELIUS, S. (2011). 30 Minute Social Media Marketing, McGraw Hill, New York.

GÜÇDEMİR, Y. (2010) Sanal Ortamda İletişim - Bir Halkla İlişkiler Perspektifi, Derin Yayınları, İstanbul.

İŞLER, D., ÇİFTÇİ, M. ve YARANGÜMELİOĞLU, D. (2013) Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medyanın Kullanımı ve Yeni Stratejiler, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, 174-186.

JALALİ, Ali A. (2009), Halkla ilişkiler 2.0, Kargozare Ravabet Omumi Yayınevi, Tahran.

KOMITO, L. ve BATES, J. (2009), Virtually Local: Social Media and Community Among Polish Nationals in Dublin, Aslib Proceedings: New Information Perspectives, Cilt:61, Sayı:3.

MAVNACIOĞLU, K. (2009),“İnternet Kullanıcılarının Oluşturduğu ve Dağıttığı İçeriklerin Etik Açıdan İncelenmesi: Sosyal Medya Örnekleri” Medya ve Etik Sempozyumu, Elazığ.

SWEENEY S. ve CRAIG R. (2011), Social Media for Business, 101 Ways to Grow Your Business without Wasting Your Time, Maximum Press, Canada.

WEINBERG, T. (2009), The New Community Rules: Marketing On The Social Rules, O'Reilly Media, USA.

ZAFARMAND N. (2010), Halkla İlişkiler Alanında Yeni Mecra ve Uygulamaların Yeri ve Önemi: Sosyal Medya ve PR2.0, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ŞENER Kemal, “İşyerinde İnternet Kullanımı”, http://www.kemalsener.av.tr.

https://twitter.com/BoschAppliances

https://twitter.com/arcelik

https://www.facebook.com/BoschTurkiye

https://www.facebook.com/arcelik
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: