DİJİTAL OYUNLARA "OYUN TÜRÜ" YAKLAŞIMLARININ SORUNLARI: "PLATFORM OYUNLARI" TÜRÜ ÖRNEĞİ

Kerem Yavuz DEMİRBAŞ
4.287 912

Öz


Dijital oyunlar popüler anlamda "aksiyon oyunları", "gündelik oyunlar"  ve "sanat oyunları" gibi türsel kategoriler altına yerleştirilmekte ve bu tür ifadeleri ile belirli bir oyuncu kitlesi oyunlara yönlendirilmektedir. Ancak akademik çalışmalar açısından bu ve benzeri "tür yaklaşımları" sorunlar ortaya koymaktadır. Oyunların incelenmesinde oyun biçimi ve anlatı açısından daha sağlıklı bir tür yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda varolan tür yaklaşımları eleştirel olarak incelenecek ve oyun araştırmalarında popüler oyun türlerine yanıt olarak ortaya atılmış tür analizlerinin yeterliliği "platform oyunları" türü örneğine bakılarak değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler


Dijital Oyunlar, Oyun Türleri, Platform Oyunları, Oyun Araştırmaları

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18094/si.05694

Referanslar


Aarseth E (2001). Computer Game Studies, Year One, Game Studies: International Journal of Computer Game Research, 1 (1), http://www.gamestudies.org/0101/ editorial.html Erişim tarihi: 20.3.2015

Aarseth E (2003) Playing Research: Methodological Approaches to Game Analysis. Computer Game Theory Compendium, G. Calleja (Der.), Güz 2007, IT University of Copenhagen

Aarseth E, Smedstad S M ve Sunnana L (2003) A Multidimensional Typology of Games. Digra 2003 Conference Proceedings, Utrecht University, 48-53

Akgündüz H, Oral B ve Avanoğlu Y (2006) Bilgisayar Oyunları ve İnternet Sitelerinde Sanal Şiddet Öğelerinin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 171, Yaz 2006, 67-83

Armorgames (2014) The Company of Myself, Oyun Sayfası, http://armorgames. com/play/4918/the-company-of-myself, Erişim tarihi: 13.11.2014

Bronkhorst Q (2012) Games vs. Movies: Who wins?, http://businesstech.co.za/ news/general/19901/games-vs-movies-who-wins/ Erişim Tarihi: 20.3.2015

Dahlskog S Kamstrup A Aarseth E (2009) Mapping the Game Landscape: Locating Genres Using Functional Classification, Breaking New Ground: Innovation in Games, Play and Theory, Digra 2009 Proceedings, http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/12205/09287-47544.pdf?sequ ence=2 Erişim tarihi: 13.11.2014

Çakır H (2013) Bilgisayar Oyunlarına İlişkin Ailelerin Görüşleri ve Öğrenci Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2. 138-150

Demirbaş Y (2008) Bir İletişim Formu Olarak Bilgisayar Oyunlarında "Auteur Oyun" Kuramı, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.

Elverdam C ve Aarseth E (2007) Game Classification & Game Design: Construction Through Critical Analysis, Games and Culture, Cilt 2, Sayı 1, 3-22

Fencott C Clay J Lockyer M ve Massey P (2012) Game Invaders: The Theory and Understanding of Computer Games, New Jersey: John Wiley & Sons

İnal Y ve Kiraz E (2008) Bilgisayar Oyunları İdeoloji İçerir Mi?,Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6( 3), 523-544

Jarvinen A (2009) Games Without Frontiers: Methods for Game Studies and Design, VDM Verlag, http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/4468/ mod_resource/ content/0/ceit706/week3_new/AkiJarvinen_Dissertation.pdf, Erişim tarihi: 13.11.2014

Juul J (2005) Half-Real: Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds, MIT Pres.

Juul J (2010) A Casual Revolution, MIT Pres.

Karaaslan İ A (2015) Dijital Oyunlar ve Dijital Şiddet Farkındalığı: Ebeveyn ve Çocuklar Üzerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Analiz. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (36), 806-818

Kongregate (2014) Immortall, Oyun Sayfası Okuyucu Yorumları, http://www. kongregate.com/games/Pixelante/immortall?acomplete=immortall Erişim Tarihi: 13.11.2014

Maliet S ve Meyer G (2005) The History of The Video Game, Hankbook of Computer Game Studies, J Raessens ve J Goldstein (Ed.), Cambridge ve London: MIT Press, 23-45

Parker F (2013) An Art World for Artgames. Loading: The Journal of the Canadian Game Studies Association, 7(11), 41-60

Schell J (2008) The Art of Game Design: A Book of Lenses. Burlington: Morgan Kaufmann Publishers

Tüker Ç (2014) Video Oyunları Bir Sanat Formu Olabilir mi?, Saraydan Sokağa Oyun, F Özyürek ve G Özturanlı (Ed.), İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 179-198

Wolf M J P (2001) Genre and the Video Game,The Medium of the Videogame, M J P Wolf (Ed.), University of Texas Press, 113-134

Zimmerman E ve Salen K (2004) Rules of Play: Game Design Fundamentals. Cambridge ve London: MIT Press
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: