KURUMSAL YÖNETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER: HALKLA İLİŞKİLER UZMANLARIYLA NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA

Sibel HOŞTUT
11.753 1.064

Öz


Yönetişim, özellikle anonim şirketlerin yönetiminde ve faaliyetlerin yürütülmesinde tüm paydaşlar ile şeffaf, hesap verebilir, sorumlu ve adil bir ortamın yaratılmasını ifade etmektedir. Bu ortamın yaratılmasındaki asıl amaç paydaş haklarının korunması, talep ve beklentilerinin karşılanması ile sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Bu çalışma, halkla ilişkiler uygulayıcılarının yönetişim olgusuna ilişkin görüşlerini ve uygulamalarını ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Bunun için Fortune 500 şirket sıralama listesinde yer alan ulus ötesi şirketlerin halkla ilişkiler uygulayıcılarıyla görüşmeler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre halkla ilişkiler uygulayıcıları yönetişimi halkla ilişkilerin önemli bir işlevi olarak görmekte ve yönetişim olgusunun kurumsal iletişimin temelini oluşturduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar kelimeler


Kurumsal yönetişim; kurumsal yönetişim ilkeleri; halkla ilişkiler.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18094/si.20120

Referanslar


Aktan C C (2008) Demokrasi ve İyi Yönetişim, www.yerelsiyaset.com/pdf/mart2008/2.pdf

Baker R M (2010) Corporate Governance, Competition, and Political Parties, Oxford University Press Inc, New York.

Bayramoğlu S (2005) Yönetişim Zihniyeti: Türkiye'de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü, İletişim Yayıncılık A.Ş, İstanbul.

Boulton W R, Lindsay W M, Franklin S G ve Rue L W (1982) Strategic Planning: Determining the Impact of Environmental Characteristics and Uncertainty, Academy of Management Journal, 25 (3), 500-509.

Carroll A B (1996) Business and Society: Ethics and Stakeholder Management, South-Western College Publishing, Ohio.

Çamdereli M (2004) Yönetişim ve Reklam İletişimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Çamdereli M (2012) Yönetişim ve Halkla İlişkiler İletişimi, http://metecamdereli.blogspot.com/2012/02/yonetisim-ve-halkla-iliskiler-iletisimi.html

Çukurçayır M A ve Sipahi E (2003) Yönetişim Yaklaşımı ve Kamu Yönetiminde Kalite, Sayıştay Dergisi, Temmuz – Aralık, Sayı: 50-51, 35-66.

Demirbaş M ve Uyar S (2006) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Denetim Komitesi, Güncel Akademi Yayıncılık, İstanbul.

Dollinger M J (1984) Environmental Boundary Spanning and Information Processing Effects on Organizational Performance, Academy of Management Journal, 27 (2), 351-68.

Dozier D M ve Repper F C (2005) Araştırma Şirketleri ve Halkla İlişkiler Uygulamaları, J E Grunig vd. (edt.), Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, Rota Yayın Dağıtım Tanıtım, İstanbul, 201-234.

Freeman E (1984) Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge University Press, Cambridge.

GM Sustainability Report (2012) http://gmsustainability.com/

Honda CSR Report (2012) http://world.honda.com/CSR/report/

Karamustafa O, Varıcı İ ve Er B (2009) Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı: İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Firmalar Üzerinde Bir Uygulama, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (17) 1, 100–119.

Kaufmann D, Kraay A ve Mastruzzi M (2010) The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues, The World Bank Development Research Group Policy, Research Working Paper 5430, September.

Marşap A (2009) Yaratıcı Liderlik, Gazi Kitabevi, Ankara.

Mazda Annual Report (2012) www.mazda.com/investors/library/annual/

Meintjes C ve Grobler A F (2014) Do public relations professionals understand corporate governance issues well enough to advise companies on stakeholder relationship management? Public Relations Review, 40, 161–170.

Menteş A (2009) Kurumsal Yönetişim ve Türkiye Analizi, Derin Yayınları, Ankara.

OECD (2004) Kurumsal Yönetim İlkeleri, Ankara: Kurumsal Yönetim Derneği Yayınları, Yayın no. KYD-Y/2005-01-01.

Peltekoğlu F B (2007) Halkla İlişkiler Nedir? Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul.

PSA Peugeot Citroen Corporate Social Responsibility (2012) www.psa-peugeot-citroen.com/en/a-socially-responsible-company

Rhodes R A W (1996) The New Governance: Governing Without Government, Political Studies, XLIV, 652-667.

Sönmez S (2004) Küresel Finansal Düzen, Yönetişim ve Büyüme, N Y Mızrak (ed.), Dünya Ekonomisinde Bütünleşme Hareketleri ve Türkiye, Siyasal Yayınevi, Ankara, 111-141.

Steyn B (2002) A Meta-Theoretical Approach to the Role of the Corporate Communication Strategist, Communicare, 21(2), 42-63.

Steyn B ve Bütschi G (July 2003) Reflective Public Relations: A Commentary on Conceptual and Empirical Similarities and Differences between South African Roles Research and European Reflective Research, Paper delivered at the 10th International Public Relations Research Symposium, Slovenija.

Steyn B (2007) Contribution of Public Relations to Organizational Strategy Formulation, E L Toth (edt.), The Future of Excellence in Public Relations and Communication Mangement, Lawrence Erlbaum Associates, London, 137–172.

Steyn B ve Niemann L (2010) Enterprise Strategy. A Concept That Explicates Corporate Communication's Strategic Contribution at the Macro-Organizational Level, Journal of Communication Management, Vol. 14, No.2, 106-126.

Tekeli İ (1999) Modernite Aşılırken Siyaset. İmge Kitabevi, Ankara.

Tofaş Faaliyet Raporu (2012) www.tofas.com.tr/tr/yatirimci/Pages/FaaliyetRaporlari.aspx

Toyota Sustainability Report (2012) www.toyota-global.com/sustainability/report/sr/

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte Türkiye (2006) Nedir Bu Kurumsal Yönetim, www.deloitte.com/view/tr_TR/tr/fikirlervecozumler/yayinveraporlar/kurumsalyonetim/be74d056580fb110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm

Tuzcu A (2004) Halka Açık Şirketlerde Kurumsal Yönetim Anlayışı: İMKB-100 Örneği, Turhan Kitabevi, Ankara.

UNCTAD (2009) Erasmus University Database, www.unctad.org/templates/webflyer.asp?docid=11926&intItemID=1465〈=1;

Vercic D, Van Ruler B, Bütschi G ve Flodin B (2001) On the Definitions of Public Relations: A European View, Public Relations Review, 27, 373-387.

Warnaby G ve Moss D (2004) The Role of Public Relations in Organisations, P J Kitchen (ed.), Public Relations Principles and Practice, International Thomson Business Press, London, 2–21.

Yıldırım A ve Şimşek H (2011) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Zerfass A, Fink S ve Linke A (2011) Social Media Governance: Regulatory frameworks as drivers of success in online communications, Paper presented at the 14th Annual International Public Relations Research Conference, Miami, Florida, USA, March 9-12, 2011.

Zeyek I (2005) Yönetişimde Halkla İlişkilerin Yeri ve Kullandığı Teknikler, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: