YAYINLANAN HAKEM DENETİMLİ MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ: SELÇUK İLETİŞİM DERGİSİ ÖRNEĞİ

Saniye ULU, Mustafa AKDAĞ
13.316 1.301

Öz


Bibliyometrik araştırmalarda belgelerin veya yayınların belirli özellikleri incelenerek bilimsel iletişime ilişkin çeşitli veriler elde edilmektedir. Bu verilere bağlı olarak kişilerin, kurumların verimliliği ölçülebilmektedir. Bu araştırmanın amacı, Selçuk İletişim Dergisi'nde 1999-2013 yılları arasında yayımlanan makalelerin bibliyometrik profilini oluşturmaktır. Araştırmada cevap aranan sorular şunlardır: Selçuk İletişim Dergisi'nde en verimli yazarlar kimlerdir ve yazarlar arası ilişki durumu nedir? Çok yazarlılık durumu nedir? Dergiye katkıda bulunan yazarların kurumları nelerdir? Dergide yılda ortalama kaç makale yayınlanmıştır? Makalelerin yıllara göre dağılımı nasıldır? Dergide yayınlanan makalelerin yazarlarının durumu 80/20 Kuralı'na, Price ve Lotka Yasaları'na uymakta mıdır? Makalelerde kullanılan ortalama kaynakça sayısı nedir Araştırmada; 1999-2013 yılları arasında yayınlanmış 467 tane makale analiz edilmiştir. En çok makale yazan yazar saptanmış, en verimli yazarların çoğunluğunun Selçuk Üniversitesi kurumuna bağlı olduğu, makalelerin büyük bir oranının ise tek yazarlı olduğu tespit edilmiştir.

 


Anahtar kelimeler


Bibliyometri, Selçuk İletişim Dergisi, Selçuk Üniversitesi, Makale, Analiz

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18094/si.04052

Referanslar


Al, U (2008) Türkiye'nin Bilimsel Yayın Politikası: Atıf Dizinlerine Dayalı Bibliyometrik Bir Yaklaşım, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Al, U- Soydal, İ ve Yalçın, H (2010) Bibliyometrik Özellikleri Açısından Bilig'in Değerlendirilmesi, Bilig Dergisi, 55, 1-20. Berkman, AÜ ve Kozan, K (1979) Amme İdaresi Dergisi'nde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme, Amme İdaresi Dergisi, 12 (1), 9-26. Çiçek, D ve Kozak, N (2012) Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nde Yayımlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili, Türk Kütüphaneciliği 26(4), 734-756. Çakın, Y (1980) Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni'nin İçerik ve Yazar Yönünden Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Birinci, HG (2008) Turkish Journal Chemistry'nin Bibliyometrik Analizi, Bilgi Dünyası, 9 (2), 348-369.

Dumrul, C ve Aysu, A (2006) Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi'nde Yayınlanan Makaleler: Değerlendirme ve Bibliyografya (1981-2005), Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 27, 171-249.

Kozak, N (1994) Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nde Yayımlanan Yazılar Üzerine Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 , 22-33.

Kozak, N ve İçöz, O (1999) Turizm İşletmeciliği Dergisi'nin Turizm Literatürüne Katkısı Hakkında Bir İnceleme, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10 , 9-17.

Kozak, N (2003) Türkiye'de Yayınlanan Akademik Dergilerin Niteliklerindeki Zaman İçerisindeki Değişim Nedenleri: Sağlık, Sosyal ve Teknik Bilim Alanlarında Yayınlanan Dergiler Üzerine Bir inceleme, Bilgi Dünyası, 2003, 4(2), 146-174.

Pritchard, A (1969) Statistical Bibliography or Bibliometrics?, Journal of Documentation, 25(4), 348-349.

Polat, Ç – Sağlam, M ve Sarı, T (2013) Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi'nin Bibliyometrik Analizi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(2), 273-288.

Polat, Ç- Sarı, T ve Sağlam, M (2013) Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ''Sanat'' Dergisi'nin Bibliyometrik Analizi, Sanat Dergisi, 23, 9-25.

Sadioğlu, U ve Yıldız, M (2007) Kamu Yönetimi ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Bir Bibliyografik Analiz, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 325-359. Tatar Can, C (2010) Bilimsel Dergilerdeki Müzik Makalelerinin Bibliyometrik Profili, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Taşkın, Z ve Çakmak, T (2010) Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi'nin Bibliyometrik Profili, Bilgi Dünyası, 11(2),332-348. Tonta, Y (2002) Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 1987-2001. Türk Kütüphaneciliği, 16(3), s. 282-320. Üsdiken, B. ve Pasadeos, Y. (1992). Türkiye'de Yayınlanan Yönetimle İlgili Veri Temelli Makalelerde Yöntem. ODTÜ Gelişme Dergisi, 9 (2), 249-266.

White, EC (1985) Bibliometrics From Curiosity to Convention, Special Libraries, 76 (1), 35-42.

Yalçın, H (2010) Millî Folklor Dergisi'nin Bibliyometrik Profili (2007-2009), Millî Folklor, 85, 205-211. Yıldırım, Y (1993) 1968'den 1993'e Amme İdaresi Dergisi, Amme İdaresi Dergisi, 26 (1), 255-262. Zencir, E ve Kozak, N (2012) Sosyal Bilimler Enstitü Dergileri'nde Yayımlanan Turizm Makalelerinin Bibliyometrik Profili (2000-2010), VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, 12-15 Nisan, Kemer, 673-685.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: