TOPLUMSAL ŞİDDETİN AKTARIM YOLUYLA YENİDEN ÜRETİLMESİ: BASININ TELEVİZYONLAŞMASI BAĞLAMINDA ŞEFİKA ETİK CİNAYETİ

Huriye TOKER, Derya ALTUN
12.192 1.271

Öz


Günümüzde toplumsal yapıyı etkileyen, gündelik hayatın algısı üzerinde söz sahibi mekanizmalardan biri olan medya, görsel ve yazılı kitle iletişim araçları ile bu etki alanını her geçen gün daha da genişletmektedir. Medya belirttiğimiz bu etkisini, yaşadığımız binlerce olaydan seçtiği haber hikayeleri aracılığıyla gerçekleştirir. Medyanın sağladığı en önemli toplumsal ürünlerden 'haber ve etkileri' üzerine pek çok araştırma ve görüş mevcuttur. Haberi oluşturmak aslında sosyologların da belirttiği gibi gerçekliğin resmini çizmek yerine, bir bakıma gerçekliği yeniden kurgulamaktadır. Bu gücü en iyi gözlemleyebileceğimiz alanlardan biri de kadının basında, özellikle şiddet olaylarındaki temsilidir. Medyanın kadına yönelik şiddetine eleştirel medya kuramları ve feminist perspektifle yaklaşılan bu çalışmada, 7 Ekim 2011 tarihli Şefika Etik cinayetinin basın analizi gerçekleştirilmiştir.  Habertürk gazetesinin sür manşetten verdiği ve haber fotoğrafıyla sözkonusu haberin yarattığı tartışma ortamı, farklı eğilimlere seslenen gazete örneklemi üzerinden nitel ve nicel içerik analizi yöntemiyle incelenmektedir. 


Anahtar kelimeler


kadın, şiddet, basın, içerik analizi, Şefika Etik.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18094/si.26839

Referanslar


Altheide D L (1997) The News Media, The Problem Frame, and the Production of Fear, The Sociological Quarterly 38, 647-668.

Anderson J A (1987) Communication Research: Issues and Methods, McGraw-Hill, New York.

Aslan K (2002) Haberin Yol Haritası, Anahtar Kitaplar, İstanbul. 2002).

Aysel A vd (ed) (1994) Medya, Şiddet ve Kadın, KSGM yayını, Ankara.

Bagdikan H B (2000) The Media Monopoly Beacon Press, Boston.

Berelson B (1952) Content Analysis in Communication Research,The Free Press Publisher, Glencoe.

Bilgin N (2006) Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar, ikinci baskı Siyasal Kitabevi, Ankara.

Bourdieu P (1997) Televizyon Üzerine, Yapı Kredi,İstanbul.

Burton G (1995) Görünenden Fazlası: Medya Analizlerine Giriş, Alan Yayıncılık, İstanbul.

Çelik N B (der) (2000) Televizyon, Kadın ve Şiddet, Kiv yayınları, Ankara, 317-352.

Curran J Gurevitch M ve Woollacott J (1991) İletişim Araçları Üzerine Çalışma:Kuramsal Yaklaşımlar,Meral Özbek (çev), İLEF Yıllık, 228-233.

Dursun Ç (2010) Kadına Yönelik Şiddet Karşısında Haber Etiği, Fe Dergi 2, sayı 1, 19-32.

Dursun Ç (2008) Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Haber Medyası: Alternatif Bir Habercilik, TC. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi.

Dursun Ç (2005) Haberde Gerçekliğin İnşa Edilmesi Ne Demektir, Haber Hakikat ve İktidar İlişkisi (der) Çiler Dursun, Elips Yayınları, Ankara.

Dursun Ç (2001) Televizyon Haberlerinde İdeoloji, İmge Kitabevi, İstanbul.

Galtung J ve Ruge M H (1965) The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers, Journal of International Peace Research 1, 64–91.

Geray H (2004) Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Gezgin S (1996) Göstergesel Şiddet, Ekrandan Sıçrayan Kan,Yeni Türkiye Dergisi 11.

Habertürk Gazetesi, 08.10.2011 tarihli haber.

Hall S (2002) İdeoloji ve İletişim Kuramı, Medya Kültür Siyaset, Süleyman İrvan (der), Ahmet Gürata (çev), Alp Yayınevi, İstanbul.

Hall S (1999) İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Yeniden Dönüşü, Medya İktidar İdeoloji, Mehmet Küçük (der) (çev), Ark Yayınları, İstanbul, 77-126.

Hall S (1973) The Determination of the News Photographs içinde The Manufacture of News: A Reader S. Cohen ve J.Young (eds) Sage, Beverly Hills.

R W Neuman (1992) The Future of the Mass Audience, Cambridge University Press, Cambridge.

İnal A (1996) Haberi Okumak, Temuçin Yayınları, İstanbul.

Karaboğa T (2010) Medya ve Toplum İlişkileri:Televizyon Haberlerindeki Şiddetin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Karınca Yayınları, Ankara.

Karınca E (2008) Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri, KSGM, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi, Ankara.

Korkmaz A ve Erdoğan İ (2005) Öteki Kuram, Erk Yayınları, Ankara.

Köse H (2004) Bourdieu Medyaya Karşı, Papirüs Yayınları, İstanbul.

Lasswell H D, Lerner D & Pool I de S (1952) The Comparative Study of Symbol: an Introduction, Hoover Institute and Library on War, Revolution and Peace, CA, Stanford University Press.

Lehtonen M (2000) The Cultural Analysis of Texts, Sage, London.

Lippmann W (1922) Public Opinion, Harcourt Brace, New York.

Lowery S. A.ve DeFleur M L (1983) Milestones in Mass Communication, Longman, NewYork.

Medyanın Derdi Şiddetin Görünür Tahribatı, 2007 http://turkiye.haber.pro/citi.php?bul=1503', erişim tarihi: 12.12.2009.

Marshment M (1993) The Picture is Political: Representation of Women in Contemporary Popular Culture, D Richardson ve V Robinson (eds), Introducing Women's Studies: Feminist Theory and Practice, The Macmillan Press, Basingsstoke, 126-217.

Messner M A (1997) Politics of Masculinities: Man in Movements Sage Publications, Thousand Oaks.

McQuail D (2002) Origins and Development of the Field of Study, D McQuail (ed) McQuail`s Reader in Mass Communication Theory, Sage, London.

McQuail D (2000) McQuail`s Mass Communication Theory, fourth edition, Sage, London.

Michaud Y (1991) Şiddet, çev. Cem Muhtaroğlu, Cep Üniversitesi, İletişim Yayınları, İstanbul.

Neuman W R (1992) The Future of the Mass Audience, Cambridge University Press, Cambridge.

Oskay Ü (2000) 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri Kuramsal Bir Yaklaşım Der Yayınları, İstanbul.

Oskay Ü ve Çelebi M (2004) Peki Konuşalım Popüler Kültür Üzerine, Epsilon Yayıncılık, İstanbul.

Özer Ö (2010a) (ed) Medyada Şiddet Kültürü, Literatürk Yayınevi, İstanbul.

Özer Ö (2010b) Liberal Basın, Literatürk Yayınevi, İstanbul.

Özer Ö (2007) Televizyonun Şiddet Özelinde Bilinçaltına Yaptığı Etkiye Yönelik Yetiştirme Kuramı Çerçevesinde Yapılan Araştırma, B Türkoğlu, M Cinman Şimşek (eds) Medya Okuryazarlığı, Kalemus Yayınları, İstanbul.

Özer Ö ve Saraçer-Üçer N (2010) Güldünya Tören Örneğinde Töre Cinayetlerinin Hürriyet ve Sabah Gazetelerinde İdeolojik Sunumu, Ö Özer (ed) Medyada Şiddet Kültürü, Literatürk Yayınevi, İstanbul,187-228.

RTÜRK Televizyon Haberleri İzleme Eğilimleri Araştırması, 2007.

Schudson M (2003) The Sociology of News, W.W Norton & Company, New York.

Signorielli N, Gerbner G, and Morgan M (1995) Violence on Television: The Cultural Indicators

Project, Journal of Broadcasting and Electronic Media 39, 278-283.

Tuchman G (1978a) Making News: A Study in the Construction of Reality, The Free Press, New York.

Tuchman G, Kaplan A D and Benet J (1978b) (eds) Hearth and Home: Images of Women in the Mass Media, Oxford University Press, New York.

Trend D (2008) Medyada Şiddet Efsanesi Eleştirel Bir Giriş, çev. Gül Bostancı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Toker H (2004) Two Countries One Pattern: A Comparative Study of Gender Representation in the News of Norwegian and Turkish Newspapers”, Oslo Üniversitesi, Tarih ve Felsefe Enstitüsü, Medya ve İletişim Bölümü, yayımlanmamış yükseklisans tezi.

Tunstall J (1977) The Media Are American, Constable, London.

Türk Dil Kurumu, http://tdkterim.gov.tr 12.12.2013 tarihinde erişilmiştir.

Türkiye'de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri:Yerel Medya Seminerleri (2007) Umut Vakfı Yayınları, İstanbul.

Uğurlu F ve Öztürk Ş (2006) Türkiye'de Televizyon Haberciliği, Tablet Yayınları, Konya.

Ünlü S, Bayram N, Uluyağcı C, Uzoğlu-Bayçu S (2009) Kadına Yönelik Şiddet: Tv Dizilerinde Kadına Yönelik Şiddet Üzerine Bir Araştırma, Selçuk İletişim Dergisi 5:4, 95-104.

Ünsal A (1996) Genişletilmiş bir Şiddet Tipolojisi, Cogito 6, no.7, 29-36.

Van Dijk T A (1985) Structure of the News in the Press, T. A. Van Dijk (ed) Discourse and Communication: New Approaches to the Analysis of Mass Media Discourse and Communication, Walter de Gruyter, Berlin, 69-93.

Van Zoonen L (1994) Feminist Media Studies, Sage Publications, London.

Yaktıl-Oğuz G (2010) Erkek Egemen Toplumda Gücün Kanıtı: Kadına Yönelik Şiddet ve Medyadaki Görünümleri, Ö. Özer (ed) Medyada Şiddet Kültürü, Literatürk Yayınevi, İstanbul, 433-450.

Yanıkkaya B (2009) Gündelik Hayatın Suretinde: Öteki Korkusu, Görsel Şiddet ve Medya, B. Çoban (Haz) Medya, Milliyetçilik, Şiddet, Su Yayınevi, İstanbul, 11-27.

Yegen C (2014) İnternet Haberciliğinde Kadın Cinayeti Haberlerinin Sunumu: posta Gazetesi Örneği, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC) 4:3 15-28.

Young A (1990) Appeals to Valuelessnes: Objectivity, Authenticity and the News Discourse, Textual Practice 4, no.1, 38-52.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: