SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE AİLE İLETİŞİMİ: ÇANAKKALE'DE LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ümit DEMİR
11.767 3.388

Öz


Günümüzde hızla artmaya devam eden sosyal medya kullanımının kişilerarası yüzyüze iletişime etkisi tartışma konusu olmaktadır. Sosyal medyanın etkilemiş olduğu iletişimlerin başında aile iletişimi gelmektedir. Bu çalışmada, lise öğrencilerinin sosyal medyayı kullanım düzeylerine göre aile içi iletişimlerinin farklılaşma durumu araştırılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örnekleme ile belirlenen araştırmanın çalışma kümesini, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Çanakkale ilinde eğitimlerine üç ortaöğretim kurumunda değişik sınıf seviyelerinde devam etmekte olan 714 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında araştırmacı tarafından geliştirilen “Sosyal Medya ve Aile İçi İletişim” ölçeği uygulanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık için yapılan analizde ölçeğin tümü için Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0.84 olarak hesaplanmıştır. Toplam 18 madde bulunan ölçek, 4 faktörden oluşmakta ve faktörler toplam varyansın %52.9’unu açıklamaktadır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS istatistik programı ve betimsel istatistik çözümleme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, sosyal medya kullanım süresine ve kullanım sıklığına göre aile içi iletişim puanları arasında anlamlı farklılık görüldüğü saptanmıştır. 


Anahtar kelimeler


Sosyal Medya, İletişim

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18094/si.99029

Referanslar


Akar E (2010) Sosyal Medya Pazarlaması, Elif Yayınevi, İstanbul.

Aksüt M, Ateş S, Balaban S ve Çelikkanat A (2012) İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerine İlişkin Tutumları (Facebook Örneği), 12. Akademik Bilişim Konferansı, Uşak.

Aslanbay M (2006) A Compulsive Consumption: Internet Use Addiction Tendency. The Case of Turkish High School Students, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi So¬syal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Batıgün A D ve Kılıç N (2011) İnternet Bağımlılığı İle Kişilik Özellikleri, Sos-yal Destek, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Sosyo-Demografik Değişkenler Ara-sındaki İlişkiler, Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 1-10.

Büyüköztürk Ş (2003) Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegema Yayımcılık, Ankara.

Ceyhan A A (2006) An Investigation of Adjustment Levels of Turkish University Students With Respect to Perceived Com¬munication Skill Levels, Social Behavior and Personality, 34 (4), 367-379.

Ceyhan A A (2011) İnternet Kullanma Temel Nedenlerine Göre Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımı ve Algıladıkları İletişim Beceri Düzeyleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 59-77.

Ceyhan E, Ceyhan A A ve Gürcan A (2007) Prob¬lemli İnternet Kullanımı Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 387-416.

Ceyhan, A A & Ceyhan E (2008) Loneliness, Depression and Computer Self-Efficacy as Predictors of Problematic Inter¬net Use, CyberPsychology & Beha-vior, 11 (6), 699-701.

Cumurcu B E ve Kaya B (2004) Trikotilomani, Cilt Yolma Bozukluğu ve Patolojik İnternet Kullanımı Olan Bir Olgu, Klinik Psikiyatri, 7:127-131.

Davis, R A (2001) A Cognitive-Behavioral Model of Patho¬logical Internet Use, Computers in Human Behavior, 17 (2), 187-195.

Dikme G (2013) Üniversite Öğrencilerinin İletişimde ve Günlük Hayatta Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Kadir Has Üniversitesi Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Ergenç A (2011) Web 2.0 ve Sanal Sosyalleşme: Facebook Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Erdoğan Y (2008) Exploring The Relationships Among Internet Usage, Inter-net Attitudes and Loneliness of Turkish Adolescents, Cyberpsychology: Jour-nal of Psychosocial Research on Cyber¬space, 2 (2).

Hatipoğlu H B (2009) Sosyal Medya ve Ticaret Hayatına Etkileri, CIO Club Dergisi, 71- 74.

Hazar M (2011) Sosyal Medya Bağımlılığı: Bir Alan Çalışması, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 3, 158 – 159.

İşlek M S (2011) Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türki-ye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman.

Karasar N (2007) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Kelleci M (2008) İnternet, Cep Telefonu, Bilgisayar Oyunlarının Çocuk ve Gençlerin Ruh Sağlığına Etkileri, TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(3), 253-256.

Koç M ve Karabatak M (2011) Sosyal Ağların Öğrenciler Üzerindeki Etkisi-nin Veri Madenciliği Kullanılarak İncelenmesi, 5. Uluslararası Bilgisayar ve Oğretim Teknolojileri Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Kraut R, Patterson M, Landmark V, Kiesler S, Mukophadhyay T & Scherlis W (1998) Internet Paradox: A Social Technology That Reduces Social Involvement and Psychological Well Being?, American Psychologist, 53, 1017–1031.

McLoughlin C. & Lee M J W (2007) Social Software and Participatory Lear-ning: Pedagogical Choices with Technology Affordances in The Web 2.0 Era, Ascilite, Singapore, 664-675.

Miller S M (2008) The Effect of Frequency And Type of Internet Use on Perceived Social Support and Sense of Well-Being in Individuals With Spinal Cord Injury, Rehabilitation Counseling Bulletin, 51(3), 148-158.

Moody E J (2001) Internet Use and Its Relationship to Loneli¬ness. Cyberpsy-chology & Behavior, 4 (3), 393-401.

Nalwa K, & Anand A P (2003) Internet Addiction In Stu¬dents: A Cause Of Concern, Cyberpsychology & Behavior, 6 (6), 653-656.

ODTÜ ve TİB (2011) Çocukların Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanım Alışkanlıkları Araştırması Raporu, Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu, Ankara.

Özcan N K & Buzlu S (2007) Internet Use And Its Rela¬tion with The Psychosocial Situation For A Sample of University Students. Cyberpsychology & Behavior, 10 (6), 767-772.

Özen Ü ve Korukçu Sarıcı M B (2010) Yalnızlık Olgusu Ve Sanal Sohbetin Yalnızlığın Paylaşımına Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(1), 149-159.

Öztürk O (1994) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Medikomat Basın Yayın, Ankara.

Sanders C, Field T, Diego M, Kaplan M (2000) The Relationship of Internet Use to Depression and Social Isolation Among Adolescents. Adolescence, 35, 237–242.

Schmitz J M (2005) The Interface Between Impulse-Control Disorders and Addictions: Are Pleasure Pathway Responses Shared Neurobiological Sub-strates?, Sexual Addiction & Com¬pulsivity, 12, 149-168.

Shapira N A, Goldsmith T D, KeekJr P E, Khosla U M & McElroy S L (2000) Psychiatric Features Of Individuals With Problematic Internet Use, Journal of Affective Disorders, 57 (3), 267-272.

Subrahmanyam K, Reich S M, Waechter N & Espinoza G (2008) Online and Offline Social Networks: Use of Social Networking Sites By Emerging Adults, Journal of Applied Develop Mental Psychology, 29, 420-433.

Şener G (2009) Türkiye’de Facebook Kullanımı Araştırması, XIV. Türkiye'de İnternet Konferansı, 12-13 Aralık 2009, İstanbul.

Wu C S & Cheng F F (2007) Internet Cafe Addiction of Taiwanese Adoles-cents, CyberPsychology & Behavior, 10 (2), 220-225.

Yalçın N (2006) İnterneti Doğru Kullanıyor muyuz? İnternet Bağımlısı mıyız? Çocuklarımız ve Gençlerimiz Risk Altında mı?, Akademik Bilişim Bildiriler Kitabı, 585-588.

Yang S C & Tung C J (2007) Comparison of Internet Addicts and Non-Addicts in Taiwanese High School, Computers in Hu¬man Behavior, 23 (1), 79-96.

Yayla K (2010) İnternet Pazarlamasında Yeni Eğilimler: Çevrimiçi Sosyal Ağların Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Yeh Y C, Ko H C, Wu J Y W & Cheng C P (2008) Gender Differences in

Relationships of Actual and Virtual Social Support to Internet Addiction Mediated Through Depressive Symptoms Among College Students in Taiwan, CyberPsychology & Behavior, 11, 485-487.

Yen J Y, Ko C H, Yen C F, Wu H Y & Yang M J (2007) The Comorbid Pschiatric Symptoms of Internet Addiction: At¬tention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD), Depression, Social Phobia, and Hostility, Journal of Adolescent Health, 41 (1), 93-98.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: