REKLAMCILIK ÇALIŞMALARINDA MEDYA ETNOGRAFİSİNİN ÖNEMİ: ÇOK ALANLI ETNOGRAFİLER

Yeşim Kaptan
2.401 484

Öz


Bu makalenin amacı genel olarak iletişim çalışmalarında özel olarak reklamcılık alanında yapılan alan araştırmalarına (fieldwork) medya etnografisi perspektifinden kuramsal bir katkıda bulunmaktır. Bu nedenle çok alanlı etnografi (multi-sited ethnograhy) konusunda yapılan araştırmalar ve temel eserlerin değerlendirilmesi ile medya etnografisi ile ilgilenenlere giriş düzeyinde kaynak olabilecek bir çalışma sağlanmıştır. Medya alanındaki etnografik çalışmalar son yirmi yılda yaygın hale gelmiştir. Ancak bu çalışmaların çoğu ya medyadaki üretim yada alımlama konusuna eğilmekte nadir olarak her ikisine de odaklanan araştırmalar yapılmaktadır. Makalede hem medya antropolojisinde kullanılan yöntemler tartışılmış hem de medyada üretim ve alımlama ve bu ikisi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar çözümlenmiştir. Bugün alımlama çalışmalarından daha fazla çok alanlı etnografik araştırmalara yer vermesi gerektiği tezinden hareketle çok alanlı etnografik araştırmaların medya ve iletişim çalışmaları alanına getireceği kuramsal ve kavramsal yenilikler tartışılmıştır. Yabancı öteki (foreign other) ve Pierre Bourdieu’nün kullandığı alan (field) kavramlarının etnografinin bir yöntem olarak geliştirilmesi ile medya etnografisine farklı bakış açıları getirebileceği önerilmiştir. Eleştirel medya çalışmalarına ve son dönemde reklamcılık alanınında yapılan alan araştırmalarına antropolojik bir bakış açısının getireceği katkılar da yine bu çerçevede değerlendirilmiştir. Sonuç olarak makale çok alanlı etnografinin reklamcılık çalışmalarında kullanılmasının önemini vurgulayarak bu tür çalışmalara olan gerekliliğin altını çizmiştir.  


Anahtar kelimeler


medya etnografisi, reklamcılık, çok alanlı etnografi, yabancı öteki, alan

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18094/si.73553

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: