HAKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK INSTAGRAM: SOSYAL MEDYA KULLANAN 50 ŞİRKET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Nagihan TUFAN YENİÇIKTI
12.183 2.978

Öz


Modern toplumlarda hem bireylerin hem de kurumların hedeflerine doğru yönelmesinde önemli bir rol oynayan sosyal medya, hem kişisel yaşam biçimi olarak hem de kuruluşların aktivitelerini hedef kitlelerine ulaştırabilmesinde temel araç haline gelmiştir. İletişim teknolojilerindeki (İnternet, akıllı telefon gibi) hızlı değişmeyle birlikte insanların birbirleriyle ya da kuruluşlarla etkileşime girme şekli de değişmeye başlamıştır. Facebook, Twitter ya da Instagram gibi sosyal medya araçları sayesinde kuruluşlar sahip oldukları hedef kitle dışında yeni ve farklı hedef kitlelere ulaşma imkânı bulmaktadır. Bu da işletmelere hem zaman açısından hem de maliyet açısından fırsatlar sunmaktadır. Instagram, 2010 yılında akıllı telefonlar için Google Play ve App Store’dan ücretsiz olarak indirilebilen mobil bir uygulama olarak ortaya çıkmıştır.  Temel olarak fotoğraf paylaşım uygulaması olan Instagram, etkili iletişim ve görsel açıklama ile kurumların ürünlerini gösteren pazarlama aracı olarak daha yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bundan dolayı Instagram hem bireyler hem de işletmeler tarafından sürekli olarak kullanılan bir sosyal ağ platformu olmuştur. Bu çalışmada sosyal ağ sitesi olan Instagram’ın işletmeler açısından halkla ilişkiler aracı olarak nasıl kullanıldığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Ekonomist dergisi tarafından açıklanan “Sosyal Marka 100”araştırması, araştırmanın evrenini oluştururken bu araştırma sonucunda sosyal medyayı en iyi kullanan 100 şirketten ilk 50’si araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Örneklem olarak alınan bu şirketlerin kurumsal Instagram hesaplarının bulunup bulunmadığına bakılmıştır ve Instagram hesabı olan şirketlerin ise 27.10.2015-27.11.2015 tarihleri arasındaki paylaşımlarına marka kimliği, marka farkındalığı, etkileşim, içerik ve satış özendirme özellikleri bağlamında içerik analizi gerçekleştirilmiştir.   


Anahtar kelimeler


halkla İlişkiler, Instagram, Sosyal Medya, PR 2.0

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18094/si.84410

Referanslar


Akyazı, Erhan ve Aslan, Pınar (2013), Halkla İlişkiler Uygulamaları Açısından Sosyal Medya, Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler Sosyal Medya ve Ağ Toplumu-1, Ed. Can Bilgili, Gülüm Şener, İstanbul:Reklam Yaratıcıları Derneği ss.177

Alikılıç, Özlem Aşman (2011), Halkla İlişkiler 2.0 Sosyal Medyada Yeni Paydaşlar, Yeni Teknikler, Ankara:Efil Yayınevi

Balcı, Şükrü ve Bekiroğlu, Onur (2012), “İçerikten Anlama Giden Bir Tünel Olarak İçerik Çözümlemesi: 2011 Genel Seçimlerinde Ak Parti TV Reklamları Üzerine Bir Araştırma”, İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri Görsel Metin Çözümleme, Ed. Özlem Güllüoğlu, Ankara:Ütopya Yayınevi

Chang, Chia Yu (2014), Visualizing brand personality and personal branding: case analysis on Starbucks and Nike's brand value co-creation on Instagram, Master of Art thesisi University of lowa, http://ir.uiowa.edu/etd/1304

Coşkun, Gül ve Başok, Nilay (2014), Sanal Ortamda Halkla İlişkiler Yönetiminin İnsan Kaynakları Seçim, Yerleştirme ve Geliştirme Süreçlerine Etkisi, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(3), ss.270-299

Çukul, Dilek (2015), Fashion Marketing in Social Media: Using Instagram For Fashion Branding, Business& Management Conference, Vienna

Dennis, Deana (2014), Successfully Social: A Non-Profit’s Guide to Modern Social Media Marketing, Mater’s Thesis, Liberty University

Digital PR Report (2015), http://releasd.com/576a/digitalprreport2015, Ekim 2015

Gifford, Janet (2010), Digital Public Relations: E-Marketing’s Big Secret, Continuing Higher Education Review, Vol: 74, p:62-72

Goor, Marion aan’t (2012), “Instamarketing”: A Content Analysis into Marketing on Instagram, Master Thesis, Graduate School of Communication

Guidry, Jeanine and Jin, Yan (2015), From #mcdonaldsfail to #dominossucks - An analysis of Instagram images about the 10 largest fast food companies, Corporate Communıcatıons An Internatıonal Journal, 20(3), pp. 344 – 359

Güçdemir, Yeşim (2012), Sanal Ortamda İletişim Bir Halkla İlişkiler Perspektifi, İstanbul:Derin Yayınları

Hellberg, Maria (2015), Visual Brand Communication on Instagram:A study on consumer engagement, Master’s Thesis, Hanken School of Economics, Helsinki

Holtz, Shel (2002), Public Relations on the Net, NewYork:AMACOM

Instagram (2015), https://www.instagram.com/about/us/

Kalender, Ahmet (2008), “Halkla İlişkiler: Kavramlar, Tanımlar Ve Uygulama Alanları”, Halkla İlişkiler, Ed. Ahmet Kalender-Mehmet Fidan, Konya:Tablet Yayınevi

Kaplan, Andreas M. ve Haenlein, Michael (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons, Vol 53, 59-68

Khang, Hyoungkoo, Ki, Eyun-Jung and Ye Lan (2012), Social Media Research in Advertising, Communication, Marketing, and Public Relations, 1997–2010, Journalism & Mass Communication Quarterly, 89(2), 279-298

Koçak, Gizem (2012), Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarının Ve Motivasyonlarınn Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir’de Bir Uygulama, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir

Koçak, Gizem ve Oyman, Mine (2012), Social Media Usage Behaviors Of Individuals: An Application İn Eskişehir, International Journal Of Business And Social Science, 3(22), pp. 177-188

Köse, Utku ve Çal, Özlem (2012), Web 2.0 Servislerinin Sosyolojik Değerlendirilmesi, Akademik Bilişim ’12 XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Uşak, ss.1- 8

Lai, Linda S.L. ve Turban, Efraim (2008), Groups Formation and Operations in the Web 2.0

Lietsala, Katri ve Sirkkunen (2008), Social Media Introduction To The Tools And Processes Of Participaorty Economy, Finland:Published by University of Tampere

Lim, Sook Huey and Yazdanifard, Rashad (2014), How Instagram can be used as a tool in social networking marketing, ResearchGate, http://www.researchgate.net/publication/265377226

Özgen, Ebru (2012), Sosyal Medya ve Halkla İlişkilerde Değişen Medya Anlayışı, Sosyal Medya Akademi, Ed. Tolga Kara-Ebru Özgen, İstanbul:Beta Basım Yayım ss.9

Sayımer, İdil (2008), Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, İstanbul:Beta

Tekulve, Nicole and Kelly, Katy (2013), Worth 1,000 Words: Using Instagram to Engage Library Users, Brick and Click Libraries Symposium, http://ecommons.udayton.edu/roesch_fac/20

Ting, Hiram and Cyril De Run, Ernest (2015), Beliefs about the Use of Instagram: An Exploratory Study, Internatıonal Journal Of Busıness Innovatıon And Research, 2(2), pp.15-31

Türkmenoğlu, Harun (2014), Teknoloji İle Sanat İlişkisi ve Bir Dijital Sanat Örneği Olarak Instagram, ULAKBİLGE, 2(4), ss. 87-100

Utiemark, Justus (2015), Capture and share the city: Mapping Instagram’s uneven geography in Amsterdam, RC21 International Conference, 27-29 August 2015, Italy

Vural, Beril Akıncı ve Bat, Mikail (2010), Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma, Journal Of Yasar University, 20(5), 3348‐3382

Zolkepli, Izzal Asnira and Kamarulzaman, Yusniza (2015), Technology-Push and Need-Pull of Online Social Network Citizen Engagement on Instagram Crowdsourcing, The 2nd European Conference on Social Media

School of Accounting and Administration of Porto (ISCAP), 9-10 July 2015, Portugal
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: