KURUM ÇALIŞANI BAKIŞ AÇISIYLA KURUMSAL İTİBAR

Deniz Sezgin
2.704 790

Öz


Kurumsal itibar kavramı modern işletme ve kurumların en temel konularından biri haline gelerek alanını genişletmiştir. Kuruluşların varlığı açısından en önemli unsurlardan biri olan kurumsal itibar, görünür olmayan, elle tutulamayan ancak değeri yüksek bir varlıktır. Bu araştırma, Türkiye'de merkez ve taşra teşkilatlarında faaliyet gösteren bir kamu kurumunun çalışanlarının, çalışmakta oldukları kurumun itibarını ne şekilde algıladıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Adının açıklanmasını istemeyen kurumun çalışanlarına yönelik alan araştırması yapılmıştır. Araştırmaya 1671 kişi katılmıştır. Bulgular analiz edildiğinde çalışanların genel olarak güçlü bir kurumsal itibar algısına sahip olmadıkları görülmektedir. Çalışanların kurum hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşleri olarak değerlendiğinde olumsuz görüşlerin daha baskın olduğu ortaya çıkmıştır.


Anahtar kelimeler


İtibar, kurumsal itibar, kurum çalışanı, itibar algısı, itibar yönetimi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Barnett M L Jermier J M Lafferty B A (2006) Corporate Reputation: The Defitinitonal Landscape, Corporate Reputation Review, Vol. 9, No. 1, 26- 38.

Bennett R and Kottasz R (2000) Practitioner Perceptions Of Corporate Reputation: An Empirical Investigation, Corporate Communications: An International Journal Vol. 5. Iss: 4, 224-235.

Carvalho R (2004) Reputational Management as Relationship Management ANZCA04 Conference Sydney July, 1-11.

Chun R (2005) Corporate Reputation: Meaning and Measurement, International Journal of Management Reviews, Volume 7, Issue 2, 91- 109.

Çiftçioğlu A (2009) Kurumsal İtibar Yönetimi, Dora, Bursa.

Fombrun C J (2007) List of Lists: A Compilation of International Corporate Reputation Ratings, Corporate Reputation Review, 10. 144 –153. doi: 10.1057/palgrave.crr.1550047, erişim tarihi 15.10.2012.

Fombrun C J (1996) Reputation: Realizing Value from the Corporate Image, Cambridge, MA, Harvard Business School Press.

Fombrun C J and Van Riel C (1996) The Reputational Landscape, Corporate Reputation Review, Volume 1, Numbers 1 and 2, 5-13.

Fombrun C J Gardberg N A Sever J M (1999) The Reputation Quotient: A Multi- stakeholder Measure of Corporate Reputation, The Journal of Brand Management, Vol.7, Number. 4, 241-255.

Gotsi M and Wilson A (2001a) Corporate Reputation Management: "Living The Brand", Management Decision, Vol. 39, Iss: 2, 99-104.

Gotsi M and Wilson A (2001b), Corporate Reputation: Seeking a Definition, Corporate Communications,: An International Journal, Vol. 6, Iss: 1, 24-30.

Güzelcik Ural E (2002) İtibar Yönetimi Değer Yaratan Bir Halkla İlişkiler Çalışması Olarak İtibar Yönetimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Derg, 1 (2), 83-93.

Helm S (2007) The Role of Corporate Reputation in Determining Investor Satisfaction and Loyalty, Corporate Reputation Review, 10, 22-37, doi: 0.1057/palgrave.crr.1550036, erişim tarihi:15.10.2012.

Hillenbrand K and Money C (2007) Corporate Responsibility and Corporate Reputation: Two Separate Concepts or Two Sides of the Same Coin?", Corporate Reputation Review, 10, 261-277, doi: 10.1057/palgrave.crr.1550057, erişim tarihi: 15.10.2012.

Hutton J G Goodman M B Alexander J B Genest C M (2001) Reputation Management: The New Face of Corporate Public Relations?, Public Relations Review, 27, 247-261.

Oržekauskas P and Šmaižienė I (2007) Public Image and Reputation Management: Retrospective and Actualities, Vıesojı Polıtıka ır Admınıstravımas, Nr.19, 90-97.

Rindova V P (1997) The Images Cascade and The Formation of Corporate Reputations, Corporate Reputation Review, Vol.1, No. 1 ve 2, 188-94.

Sezgin D (2013) İtibar Yönetimi: Tanım ve Paradigma Arayışı, Halkla İlişkilerin Kazancı Geçmiş Eğilimler, Yeni Yönelimler, M Aktaş Yamanoğlu ve B P Özdemir (ed), 117-132.

Smaiziene I and Jucevicius R (2009) Corporate Reputation: Multidisciplinary Richness and Search for a Relevant Definition", Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, (2), 91-100.

Solmaz B ve Eroğlu E (2012) Kurumsal İtibar Araştırması ve Bir Uygulama Örneği, e-gifder, Cilt:1, Sayı: 4, Eylül, 1-18.

Şahin Ç (2014) Kurumsal İtibar Yönetimi, Günümüzde ve Gelecekte Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, S Uğurlu (ed), İstanbul, Beta, 77-94.

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5 118175cbf3859.93336045, erişim tarihi:10.10.2012.

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/reputation?q=reputation, erişim tarihi: 10.10.2012
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: