HALKLA İLİŞKİLERİ POSTKOLONYAL PERSPEKTİFLE YENİDEN DÜŞÜNMEK

Ebru Akçay
2.284 1.001

Öz


Postkolonyal çalışmalar, Üçüncü Dünya ülkelerinin sömürüsüne kaynaklık eden Batılı tarzda düşünme biçimi ve bilgi üretimi pratiklerini araştıran ve küresel kapitalizmin ekonomik, kültürel ve siyasal etkilerine odaklanan bir disiplindir. Bu doğrultuda; postkolonyal çalışmalarının edebiyat, sanat, sosyoloji, siyaset bilimi, tarih gibi alanlardaki tartışmalara ve araştırmalara yeni açılımlar getirme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Benzer şekilde, iletişim alanında yeni tartışmaları beraberinde getiren ve halkla ilişkiler alanında sosyo-kültürel bakış açısı altında değerlendirilebilecek olan postkolonyal perspektif, halkla ilişkilerin Üçüncü Dünyadaki kamuların sömürülmesiyle sonuçlanan kolonyal süreçleri devam ettirdiği gerçeğini gözler önüne serebilir. Bu doğrultuda, bu araştırma halkla ilişkilerde tartışılan kavramların postkolonyal perspektifle yeniden ele alınmasıyla,  bu alandaki teori ve pratiğin postkolonyal çalışmalardan ne şekilde yaralanabileceği üzerine odaklanmaktadır.  Araştırma, halkla ilişiler teori ve pratiğinin yönetsel perspektifle algılandığı sürece Batılı ülkelerin kolonyal çıkarlarına hizmet etmeye devam edeceğini ileri sürmektedir. 


Anahtar kelimeler


Halkla İlişkiler;Postkolonyal Teori; Sosyo-kültürel Yaklaşım

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

İndekslendiği Kaynaklar: